Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐให้กับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม

การเข้าชม

63

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

15 มีนาคม 2567 เวลา 14:06 น.

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐให้กับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
มีผู้แทนจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 39 หน่วยงาน โดยผู้แทนได้ร่วมกันเสนอแนวทางในการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ เสนอ ก.ม.จ. สำหรับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมด้วยแล้ว และจะได้มีการกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อนำเสนอต่อ ก.ม.จ. ต่อไป

แชร์หน้านี้:

Skip to content