Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำข้อมูลมาแสดงเป็นกราฟ (Dashboard) เพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลการร้องเรียนของหน่วยงานภาครัฐ

การเข้าชม

76

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

18 มกราคม 2565 เวลา 00:00 น.

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำข้อมูลมาแสดงเป็นกราฟ (Dashboard) เพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลการร้องเรียนของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในช่วงที่ 1 เป็นกิจกรรมพิธีเปิดโดย นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ให้เกียรติกล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และกล่าวรายงานโดย นางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม และได้รับเกียรติบรรยายถ่ายทอดแนวคิดการบูรณาการฐานข้อมูลการร้องเรียนของหน่วยงานภาครัฐ โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการบรรยายถ่ายทอดแนวคิดเรื่องความคาดหวังของการบูรณาการฐานข้อมูลการร้องเรียนของหน่วยงานภาครัฐ โดย นางเมธินี เทพมณี กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) และประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลตามมาตรฐานทางจริยธรรม (อ.ก.ม.จ.) นอกจากนี้การชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เช่น การเตรียมข้อมูลการร้องเรียน และรายละเอียดของกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นต้น โดย นางวรพิชญา ระเบียบโลก ผู้เชี่ยวชาญงานพิเศษด้านข้อมูลชำนาญการอาวุโส สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) หรือ GBDi การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ นี้ จะดำเนินการจัดใน ช่วงที่ 2 กลุ่มที่ 1 : วันที่ 20-21 และ 26-28 มกราคม 2565 กลุ่มที่ 2 : วันที่  17-18 และ 23-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ต่อไป  ทั้งนี้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้ดำเนินการภายใต้แนวทางป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

แชร์หน้านี้:

Skip to content