Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนข้าราชการร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ

การเข้าชม

28

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

12 กรกฎาคม 2566 เวลา 00:00 น.

ด้วยสำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับการทำงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ และรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ของไทย

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ออกแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเกี่ยวกับการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นฯ ผ่านระบบออนไลน์ทาง www.ocsc.go.th/leave ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับส่วนราชการ https://shorturl.ocsc.go.th/qr/leave_org
สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ https://shorturl.ocsc.go.th/qr/leave_officer

สรุปจำนวนผู้ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นฯสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญของเเต่ละส่วนราชการ

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๘๘๓๓, ๘๘๔๐ โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๖๘

แชร์หน้านี้:

Skip to content