Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เล่าเรียนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปิดรับสมัครแล้ว
รับสมัครตั้งแต่วันที่: 22 ก.ย. 2566 - 25 ต.ค. 2566
การเข้าชม

528

ครั้ง

สมัครที่

เว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th

วัตถุประสงค์ของทุน

จากหลักฐานต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พบว่ามีการพระราชทานทรัพย์ส่งนักเรียนไทยไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ  ตั้งแต่ก่อน ร.ศ. 112 หรือปี พ.ศ. 2440 โดยเป็นการส่งไปศึกษาวิทยาการต่าง ๆ เพื่อกับมาทำงานของราชการ ทั้งในด้านการทหารและพลเรือน แต่ในครั้งกระนั้น เรียกว่าเป็น “ทุนเล่าเรียน” จนกระทั่งปี พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงวางระเบียบเงินทุนหลวงเหลือการศึกษาของนักเรียนให้ได้ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ เรียนว่า “ทุนคิงสกอลาร์ชิป” รวมทั้งการจัดตั้งงบประมาณเป็นทางการให้กระทรวงต่าง ๆ และวางระเบียบ โดยปัจจุบันเรียกว่า “ทุนรัฐบาล” 

การพระราชทุนทุนเล่าเรียนหลวงมีอย่างต่อเนื่องกัน จนถึง พ.ศ. 2475 และได้หายไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่ยุติไปชั่วคราวปีใดไม่ทราบแน่ชัด จนกระทั่งรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชประสงค์ให้รื้อฟื้นเรื่องทุนเล่าเรียนหลวงขึ้นมา จากนั้นจึงได้ดำเนินการออกระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง พ.ศ. 2508 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 82 ตอนที่ 16 หน้า 97 ลงวันที่ 23 ก.พ. 2508 ซึ่งใช้เป็นแม่บทสำหรับทุนเล่าเรียนหลวงในปัจจุบัน โดยกำหนดให้ทุนปีละ 9 ทุน  

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

 • มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50 และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 
 • ไม่สอบตกในวิชาหนึ่งวิชาใดตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 • ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุน/ตอบแทนทุนใด ๆ ยกเว้น จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของทุนให้สมัครสอบ 

กำหนดการ

 • รับสมัคร วันที่ 22  ก.ย. 2566 – 25 ต.ค. 2566  
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบ วันที่ 10 พ.ย. 2566 
 • สอบข้อเขียน วันที่ 25 – 28 พ.ย. 2566 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมฯ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2566 
 • กิจกรรมประเมินความเหมาะสมฯ วันที่ 1 – 2 ก.พ. 2567 
 • การประเมินความเหมาะสมฯ วันที่ 3 – 4 ก.พ. 2567 
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ภายใน 23 ก.พ. 2567  

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2567 
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2567 
 • กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2567 
 • ระเบียบและวิธีการสอบเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2567 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2567  
 • แบบฟอร์มการรายงานตัวรับทุน 

แชร์หน้านี้:

Skip to content