Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อัปเดต
ปิดรับสมัครแล้ว
รับสมัครตั้งแต่วันที่: 2 เม.ย. 2567 - 20 มิ.ย. 2567
การเข้าชม

2391

ครั้ง

สาขาวิชาที่ศึกษา

สาขาวิชาหลักตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ในประกาศรับสมัครฯ) 

จำนวนทุน : 10 ทุน  

รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร 30 พ.ย. 2566 – 31 ม.ค. 2567 จำนวน 3 ทุน 
รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร  2 เม.ย. 2567– 20 มิ.ย. 2567  จำนวน 7 ทุน 
*ต้องเดินทางไปศึกษาภายในวันที่ 30 ก.ย. 2568

ตามที่ประกาศรับสมัครฯ กำหนดว่า “หากการดำเนินการในรอบที่ 1 มีผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ให้โอนจำนวนทุนที่เหลือไปดำเนินการเพิ่มเติมในรอบที่ 2 ได้”

ดังนั้น ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2 มีจำนวน 10 ทุน

ทุน U โดดเด่น คือ 

ทุนที่มอบให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข ในหลักสูตรการศึกษาระดับ ป. โท ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 20 ปีล่าสุดของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล เช่น QS World University Ranking, Times Higher Education (THE) เป็นต้น ในระดับสากล (Global Ranking) ในสาขาวิชานั้น ๆ (by subject) ในอันดับที่ 1 – 20 (Top 20) ในสาขาวิชาและระดับการศึกษาที่ ก.พ. กำหนดตามประกาศรับสมัคร 

วัตถุประสงค์ของทุน 

เพื่อจูงใจคนคุณภาพที่เก่งและมีจิตสาธารณะเข้าสู่ระบบราชการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและได้รับการตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร  

ระดับทุนการศึกษาที่ให้ : ป.โท 

สาขาวิชาที่ศึกษา :  สาขาวิชาหลักตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน (รายละเอียดตามเอกสารแนบในประกาศรับสมัครฯ) 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก (รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ)

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข ในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 20 ปีล่าสุดของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล ในระดับสากล (Global Ranking) ในสาขาวิชานั้น ๆ (by subject) ในอันดับที่ 1 – 20 (Top 20) ในสาขาวิชาที่ ก.พ. กำหนดตามข้อ 1 ทั้งนี้ ต้องระบุสาขาวิชา ระดับการศึกษา พร้อมทั้งวันเปิดภาคการศึกษาซึ่งไม่ก่อนวันที่สำนักงาน ก.พ. ปิดรับสมัคร
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (รอบแรก 31 ม.ค. 67/ รอบสอง 20 มิ.ย. 67)
  • ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
  • กรณีพำนักในต่างประเทศ จะต้องมีสัญชาติไทยและพำนักอาศัยชั่วคราวในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ หากกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและพำนักอาศัยชั่วคราวในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวีซ่าประเภทนักเรียนของประเทศที่พำนักอาศัยชั่วคราว

**ไม่เป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดำเนินการไปศึกษาวิชา  ณ ต่างประเทศ และไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน** 

****โปรดศึกษาประกาศและขั้นตอนการสมัครตามตัวอย่างโดยละเอียด****

รายละเอียดทุน U โดดเด่น ปี 2567

ระบบลงทะเบียนกลาง << Click 

การรับสมัคร รอบที่ 2 (2 เม.ย. 2567– 20 มิ.ย. 2567) NEW

ประกาศต่างๆ ของรอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ  NEW

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน

เอกสารต่างๆ 

เอกสารยืนยันการรับทุน

ปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน

แชร์หน้านี้:

Skip to content