ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เกี่ยวกับ สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือเรียก โดยย่อว่า สำนักงาน ก.พ. เป็นองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนในราชการให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ


 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐประเทศไทยมีประสิทธิภาพ ได้รับความเชื่อมั่น และเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
 

พันธกิจ

  1. พัฒนาและวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนการบริหารกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
  2. สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
  3. พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสร้างมโนสุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม
 

เป้าหมายยุทธศาสตร์

ภาครัฐที่โปร่งใสปราศจากทุจริต ระบบราชการที่มีประสิทธิภาพสูง ส่วนราชการที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม ข้าราชการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 

กลยุทธ์

  1. กลยุทธ์การปรับปรุงระบบการสรรหาเพื่อให้ส่วนราชการเป็นองค์กรทางเลือกแรกของคนดีคนเก่ง (First Choice Civil Service)
  2. กลยุทธ์การกระจายอำนาจและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (Department focused HR Platform)
  3. กลยุทธ์การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพข้าราชการ (Civil Service of Integrity and Passion)
  4. กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนานโยบายทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (Smart HR Policy)

 

PDF icon guide-to-ocsc-2014-office-of-the-civil-service-commission.pdf

 

ตราสัญลักษณ์

logo ocsc

สำนักงาน ก.พ. มีเครื่องหมายราชการ หรือ ตราสัญลักษณ์ ซึ่งได้ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ ประกอบด้วยใบและดอก ตรงกลางดอกชัยพฤกษ์มีรัตนะแผ่รัศมีเป็นเกสร เป็นสัญลักษณ์ของปัญญารอบรู้ เบื้องบนมีพระมหาพิชัยมงกุฎของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เบื้องล่างของภาพมีพุทธสุภาษิตภาษาบาลีว่า "ปญฺญา นรานํ รตนํ” แปลว่า ความรอบรู้เป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน อันถือเป็นคติที่พึงยึดในการจัดระบบข้าราชการพลเรือน