ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เกี่ยวกับ สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือเรียก โดยย่อว่า สำนักงาน ก.พ. เป็นองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนในราชการให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

ยกระดับและขับเคลื่อนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ให้มีความคล่องตัว เอื้อต่อภารกิจของหน่วยงาน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีศักยภาพสูง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นเป็นมืออาชีพ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
 

พันธกิจ

 1. พัฒนาและวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนการบริหารกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
 2. สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
 3. พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสร้างมโนสุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 2. การเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 3. การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

 1. ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
 2. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีประสิทธิภาพ คล่องตัว เอื้อต่อการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด
 3. บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ

ผลผลิต/โครงการ

 1. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 2. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
 3. การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ

 

 

 

ตราสัญลักษณ์

logo ocsc

สำนักงาน ก.พ. มีเครื่องหมายราชการ หรือ ตราสัญลักษณ์ ซึ่งได้ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ ประกอบด้วยใบและดอก ตรงกลางดอกชัยพฤกษ์มีรัตนะแผ่รัศมีเป็นเกสร เป็นสัญลักษณ์ของปัญญารอบรู้ เบื้องบนมีพระมหาพิชัยมงกุฎของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เบื้องล่างของภาพมีพุทธสุภาษิตภาษาบาลีว่า "ปญฺญา นรานํ รตนํ” แปลว่า ความรอบรู้เป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน อันถือเป็นคติที่พึงยึดในการจัดระบบข้าราชการพลเรือน