ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ใช้ประโยชน์

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราขการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ว15/2564 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราขการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราขการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ว14/2564 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราขการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

การปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐ)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓/ว ๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Management Guideline) ฉบับปรับปรุง

แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐ)

อ้างถึง
1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.2/ว 1 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2541
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/39192 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 
แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Management Guideline)

การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์

Tags: 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ที่ นร 1008/ว 21

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
29 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์
เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 13 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้แจ้งมติการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 87 สายงาน ซึ่งรวมถึงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์ มาเพื่อส่วนราชการทราบ และถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

Pages