ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ใช้ประโยชน์

การปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐ)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓/ว ๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Management Guideline) ฉบับปรับปรุง

แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐ)

อ้างถึง
1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.2/ว 1 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2541
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/39192 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 
แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Management Guideline)

การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์

Tags: 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ที่ นร 1008/ว 21

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
29 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์
เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 13 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้แจ้งมติการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 87 สายงาน ซึ่งรวมถึงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์ มาเพื่อส่วนราชการทราบ และถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

การจัดทำแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ที่จะให้รับราชการต่อไป

ว 20/2562 การจัดทำแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ที่จะให้รับราชการต่อไป
ที่ นร 1012/ ว 20 สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

2 ตุลาคม 2562
เรื่อง การจัดทำแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ที่จะให้รับราชการต่อไป
เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน (ตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์)

Tags: 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ที่ นร 1008/ว 11

ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีชื่อตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมการเกษตร

Tags: 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ที่ นร 1008/ว10

18 มิถุนายน 2562

 

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมการเกษตร

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมการเกษตร ตำแหน่งวิศวกรการเกษตร ระดับปฏิบัติการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้แจ้งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จำนวน 245 สายงาน มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กรณีที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่

ที่ นร 1008/ว5

ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กรณีที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 20 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กรณีที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่

การปรับปรุงบัญชีตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2552

Tags: 
ต่ออายุเกษียณ

ที่ นร 1012.1/ว4  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การปรับปรุงบัญชีตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2552

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 24 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป (เพิ่มเติม)

Pages