Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

สำนักกฎหมาย (สกม.)

เรื่องเด่นสำนัก

กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566

กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนที่ 49 ก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งสาระสำคัญ คือ การกำหนดโรคต้องห้ามในการบรรจุเข้ารับราชการตามมาตรา 36 ข. (2) โดยข้อ 4 ของกฎ ก.พ. ดังกล่าวก

ข่าวล่าสุด สกม.

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม สกม.

ดูทั้งหมด

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content