ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รักษาไว้

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ที่ นร 1012/ ว 14

สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

12 กรกฎาคม 2562

เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

    หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ ว24 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552
    หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ ว32 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย

    กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

 
สำนักงาน ก.พ. ที่  นร 1004/ว2 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559
 
เรื่อง  การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
เรียน  (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

 

การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550

 

 

การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ว16/2558 การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558