ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เอกสารดาวน์โหลด: 
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง ระบบข้าราชการในอนาคต: คุณลักษณะของข้าราชการในทศวรรษหน้า (นายฉัตรพงษ์ วงษ์สุขและ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี)
  • ชื่อเรื่อง ระบบข้าราชการในอนาคต: ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับคุณลักษณะของข้าราชการในทศวรรษหน้า (นายฉัตรพงษ์ วงษ์สุข และ ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ)
  • ชื่อเรื่อง ระบบข้าราชการในอนาคต: บทบาทหน้าที่ของ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. และบทบาทของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า (นายฉัตรพงษ์ วงษ์สุข และ ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร)
  • ปีที่วิจัย 2552
  • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)