ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ระบบ DPIS 4.0 สามารถพิมพ์รายงานได้มากกว่า 500 ตารางรายงานดังนี้

 • รายงานโครงสร้างตำแหน่ง
  • จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานภาพและลักษณะของตำแหน่ง
  • จำนวนตำแหน่งจำแนกตามลักษณะของตำแหน่ง
 • รายงานโครงสร้างกำลังคน
  • จำนวนข้าราชการแยกตามระดับตำแหน่ง
  • จำนวนข้าราชการจำแนกตามระดับการศึกษาและประเทศที่สำเร็จการศึกษา
 • รายงานความเคลื่อนไหว
  • จำนวนข้าราชการที่บรรจุในปีงบประมาณ
  • จำนวนข้าราชการที่ออกจากราชการในปีงบประมาณ
  • จำนวนข้าราชการที่ย้ายระหว่างสำนัก/กอง ในปีงบประมาณ
  • จำนวนข้าราชการที่ย้ายระหว่างสายงาน ในปีงบประมาณ
 • รายงานการเจ้าหน้าที่
  • จำนวนข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชการในช่วง 5 ปี
  • รายชื่อข้าราชการที่เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ
  • รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ~ เรียงตามลำดับอาวุโส
  • รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เลื่อนตำแหน่งในระดับควบต้น
 • รายงานเครื่องราชฯ
  • บัญชีข้าราชการสำนักงาน ก.พ.เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • บัญชีแสดงจำนวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการ
  • บัญชีแสดงจำนวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • รายงานเลื่อนขั้นเงินเดือน
  • รายชื่อผู้ที่จะถึงขั้นสูงของเงินเดือน
  • รายชื่อผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้น ในช่วง 5 ปี
 • รายชื่อผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้น
  • บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลัง 5 ปี
  • บัญชีสรุปจำนวนข้าราชการและอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการ
  • บัญชีสรุปจำนวนข้าราชการ
  • บัญชีสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ
 • รายงานวันลา
  • รายงานการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจำวัน
 • รายงานวินัย …
 • รายงานการประเมินผล ...
 • รายงานเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง …