Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ 20 ปี สำนักงาน ก.พ.ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ก.พ.การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลรายงานสถิติการให้บริการของ สำนักงาน ก.พ.รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตรายงานประจำปีรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายงานงบการเงินรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีของสำนักงาน ก.พ.รายงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ก.พ.สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลรายงานผลการสำรวจต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ 20 ปี สำนักงาน ก.พ.ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ก.พ.การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลรายงานสถิติการให้บริการของ สำนักงาน ก.พ.รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตรายงานประจำปีรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายงานงบการเงินรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีของสำนักงาน ก.พ.รายงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ก.พ.สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลรายงานผลการสำรวจต่าง ๆ

รายงานสถิติกำลังคนภาครัฐ ปี 2553-2563

จัดเรียงตาม

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content