ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (กิจกรรมวันดีดี)

                   ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๒๐๒  ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเรียนเชิญข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (กิจกรรมวันดีดี) ซึ่งกำหนดจัด
ในวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกำหนดส่งแบบตอบรับ
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (กิจกรรมวันดีดี) ในวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

                    ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ
(กิจกรรมวันดีดี) แล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งข้าราชการในสังกัดของท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รายชื่อผู้เข้าร่วม
และรายละเอียดกำหนดการ ตามเอกสารแนบ

Pages