ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

  • 16 Aug, 2016
  • คุณภาพชีวิต

Project Description

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ถึง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561

หนังสือเรียน เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายละเอียดโครงการ สปชต. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

แนวทางการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการฯ เข้าร่วมโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ตารางการกระจายจำนวนประเภทข้าราชการเข้าร่วมโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลบุคคล ผู้เข้าร่วมโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการ สปชต. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

รายละเอียดการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

กำหนดการโครงการ แต่ละมหาวิทยาลัย

กำหนดการกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น -- KKU

กำหนดการกิจกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- MFU

กำหนดการกิจกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- CMU

กำหนดการกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา -- BUU

หมายเหตุ

ผู้สมัครสามารถพิมพ์ แบบฟอร์มขออนุญาตผู้บังคับชา ให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ ได้จากระบบลงทะเบียน หลังจากที่ผู้สมัครได้ทำการ เลือกสมัครฝึกอบรมในรุ่นนั้นๆ แล้ว โดยไปที่ เมนูหลักสูตรและคลิกที่ พิมพ์แบบฟอร์มขออนุญาต

ระบบลงทะเบียน โครงการ สปชต.


  • 09 Jan, 2015
  • คุณภาพชีวิต

Project Description

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ (ปัจฉิม)

ปีงบประมาณ 2561 New!!

-------------------------------------------

หนังสือเรียนเชิญส่วนราชการ และรายละเอียดโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หนังสือเรียนเชิญส่วนราชการ และ รายชื่อส่วนราชการ

รายละเอียดโครงการฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หลักสูตรที่ 1 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

กำหนดการกิจกรรมหลักสูตรที่ 1     (ปิดรับสมัครวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.)

หลักสูตรที่ 2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

2.1 กำหนดการกิจกรรม เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท

2.2 กำหนดการกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น

2.3 กำหนดการกิจกรรม เพชรริมธาร รีสอร์ท

2.4 กำหนดการกิจกรรม โดยชมรมสุขภาพโดยภูมิปัญญาไทยโดย Me Tour และศูนย์ฝึกอบรม อภัยภูเบศร เดย์สปา

2.5 กำหนดการกิจกรรม นิดยสารเพื่อผู้สูงวัย โอ-ลั้นลา

คู่มือการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คู่มือการลงทะเบียน (ผู้สมัครโปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนสมัคร)

ระเบียบกระทรวงการคลัง

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ว5

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการใช้จ่ายฝึกอบรมฯ

หมายเหตุ

หลักสูตรที่ 2 ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกได้เพียง 1 หลักสูตรตามเงื่อนไขที่แต่ละหลักสูตรระบุไว้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการฝึกอบรมภายหลังได้

หลักสูตรที่ 2 ผู้สมัครต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในวันเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละรุ่น ณ สถานที่ที่เลือกเข้ารับการฝึกอบรม

ผู้สมัครต้องเตรียมสำเนาบัตรข้าราชการ ด้านหน้าและด้านหลังของบัตร (รูปแบบไฟล์ pdf, jpg, jpeg) เพื่อใช้ประกอบการสมัคร

ผู้สมัครโปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนทำการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

หลักสูตรที่ 1 (ปิดรับสมัครวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.)


ระบบลงทะเบียนโครงการฯ (ปัจฉิม) 2561    พิมพ์แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ   

link