ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

 • 16 Aug, 2016
 • คุณภาพชีวิต

Project Description

เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดโครงการ สปชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวทางการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดในการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบอนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ตารางกระจายจำนวนประเภทข้าราชการเข้าร่วมโครงการ


กำหนดการโครงการฯ แต่ละมหาวิทยาลัย

กำหนดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กำหนดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการ มหาวิทยาลัยบูรพา


ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (สปชต.) ทางออนไลน์


คำแนะนำก่อนการสมัคร

1. ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ

2. ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารที่ใช้สำหรับประกอบการสมัคร เพื่ออัพโหลดในระบบลงทะเบียน
(ไฟล์ที่มีนามสกุล pdf, jpg, jpeg, png เท่านั้น)

 • สำเนาบัตรข้าราชการ (ทั้งด้านหน้า และ ด้านหลัง) และสำเนาบัตรประชาชนโดยจัดวางให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน
 • แบบอนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ (ต้องมีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา)
 • สำเนาหนังสือเดินทางราชการ (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
  (กรณีที่สมัครเข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยบูรพา เท่านั้น)

3. ผู้สมัครทำกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกกับระบบลงทะเบียน

ระบบลงทะเบียน โครงการ สปชต.


 • 09 Jan, 2015
 • คุณภาพชีวิต

Project Description

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ (ปัจฉิม)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-------------------------------------------
ยกเลิกการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหลักสูตรที่ 2: พัฒนาคุณภาพกายใจ พร้อมรับวัยเกษียณ
หนังสือ นร 1013.3/80 ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2564
แจ้งท้ายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด นร 1013.3/80 ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2564

กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการพลเรือนที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

การดำเนินงาน

การดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้

 • หลักสูตรที่ 1 เกษียณอย่างเกษม
 • หลักสูตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพกายใจพร้อมรับวัยเกษียณ
 • หลักสูตรที่ 3 วัยเก๋าก้าวทันโลก
-------------------------------------------

หลักสูตรที่ 1 : เกษียณอย่างเกษม

จำนวนผู้สมัคร: ข้าราชการพลเรือน จำนวน 980 คน

วิธีดำเนินการ

 • ระยะเวลา 1 วัน ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน เป็นการประชุมสัมมนาและรับฟังการบรรยายในรูปแบบออนไลน์เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง การบริหารการเงิน และกบข. โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กำหนดจัดในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดในการอบรมสัมมนา ดังนี้

 • ช่วงเช้า : สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทน โดยกรมบัญชีกลาง
 • ช่วงบ่าย : 13.00 - 15.20 น. บริหารเงินอย่างไร หลังวัยเกษียณ
 • ช่วงบ่าย : 15.30 - 17.00 น. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ จาก กบข.
-------------------------------------------

หลักสูตรที่ 3 : วัยเก๋าก้าวทันโลก

ดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่การเกษียณอายุราชการให้เป็นที่แพร่หลายในวงกว้าง เพื่อผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ สามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น สำนักงาน ก.พ. จึงดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ และเมื่อมีการจัดอบรมให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์แล้วเสร็จ สำนักงาน ก.พ. จะนำวีดิทัศน์การจัดอบรมหลักสูตรที่ 1 และหลักสูตรที่ 3 เข้าสู่ระบบออนไลน์ Learning Space ซึ่งสามารถติดตามได้ที่ learn.ocsc.go.th เพื่อให้ข้าราชการผู้สนใจทั่วไปสามารถศึกษาความรู้ที่เป็นประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

โดยรายวิชาที่คัดเลือก ได้จากการประมวลผลข้อมูลแบบสอบถามข้าราชการผู้มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ตามหนังสือที่ นร 1013.3/209 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการตอบแบบสอบถามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีหัวข้อ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

 • ช่วงเช้า : Digital สำหรับวัยเก๋า
 • ช่วงบ่าย : ดูแลสุขภาพอย่างไร ในวันที่ยังแข็งแรงอยู่

จำนวนผู้สมัคร

 • ข้าราชการพลเรือน จำนวน 980 คน (กลุ่มเดียวกับกิจกรรมที่ 1 : หลักสูตรที่ 1)

วิธีดำเนินการ

 • จัดดำเนินการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 4 มีนาคม 2564
-------------------------------------------

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลัง

กำหนดการโครงการ หลักสูตรที่ 2


รายละเอียดหลักสูตร 2

ยกเลิกการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหลักสูตรที่ 2: พัฒนาคุณภาพกายใจ พร้อมรับวัยเกษียณ
หนังสือ นร 1013.3/80 ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2564
แจ้งท้ายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด นร 1013.3/80 ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2564