ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

  • 16 Aug, 2016
  • คุณภาพชีวิต

Project Description

เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562

หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดโครงการ สปชต.     -- อัพเดท !!! --

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวทางการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการ     -- อัพเดท !!! --

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการ

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

แบบอนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ     -- อัพเดท !!! --

รายละเอียดการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ


กำหนดการโครงการฯ แต่ละมหาวิทยาลัย

กำหนดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กำหนดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ


คำแนะนำก่อนการสมัคร

1. ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ

2. ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารที่ใช้สำหรับประกอบการสมัคร เพื่ออัพโหลดในระบบลงทะเบียน
(ไฟล์ที่มีนามสกุล pdf, jpg, jpeg, png เท่านั้น)

  • สำเนาบัตรข้าราชการ (ทั้งด้านหน้า และ ด้านหลัง) และสำเนาบัตรประชาชนโดยจัดวางให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน
  • แบบอนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ (ต้องมีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา)
  • สำเนาหนังสือเดินทางราชการ (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
    (กรณีที่สมัครเข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยบูรพา เท่านั้น)

3. ผู้สมัครทำกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกกับระบบลงทะเบียน

ระบบลงทะเบียน โครงการ สปชต.


  • 09 Jan, 2015
  • คุณภาพชีวิต

Project Description

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ (ปัจฉิม)

ปีงบประมาณ 2561 New!!

-------------------------------------------

หนังสือเรียนเชิญส่วนราชการ และรายละเอียดโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หนังสือเรียนเชิญส่วนราชการ และ รายชื่อส่วนราชการ

รายละเอียดโครงการฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หลักสูตรที่ 1 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

กำหนดการกิจกรรมหลักสูตรที่ 1     (ปิดรับสมัครวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.)

หลักสูตรที่ 2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

2.1 กำหนดการกิจกรรม เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท

2.2 กำหนดการกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น

2.3 กำหนดการกิจกรรม เพชรริมธาร รีสอร์ท

2.4 กำหนดการกิจกรรม โดยชมรมสุขภาพโดยภูมิปัญญาไทยโดย Me Tour และศูนย์ฝึกอบรม อภัยภูเบศร เดย์สปา

2.5 กำหนดการกิจกรรม นิดยสารเพื่อผู้สูงวัย โอ-ลั้นลา

คู่มือการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คู่มือการลงทะเบียน (ผู้สมัครโปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนสมัคร)

ระเบียบกระทรวงการคลัง

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ว5

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการใช้จ่ายฝึกอบรมฯ

หมายเหตุ

หลักสูตรที่ 2 ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกได้เพียง 1 หลักสูตรตามเงื่อนไขที่แต่ละหลักสูตรระบุไว้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการฝึกอบรมภายหลังได้

หลักสูตรที่ 2 ผู้สมัครต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในวันเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละรุ่น ณ สถานที่ที่เลือกเข้ารับการฝึกอบรม

ผู้สมัครต้องเตรียมสำเนาบัตรข้าราชการ ด้านหน้าและด้านหลังของบัตร (รูปแบบไฟล์ pdf, jpg, jpeg) เพื่อใช้ประกอบการสมัคร

ผู้สมัครโปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนทำการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

หลักสูตรที่ 1 (ปิดรับสมัครวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.)


ระบบลงทะเบียนโครงการฯ (ปัจฉิม) 2561    พิมพ์แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ   

link