ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี 2566

ผู้มีสิทธิสมัคร คือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป