ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2567 New
เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป

     

การสมัครสอบ

      ผู้มีสิทธิสมัคร...

 • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • GPA ไม่ต่ำกว่า 3.50 
 • อายุไม่เกิน 20 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (25 ต.ค. 66)
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ที่กำหนดในประกาศรับสม้คร

      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2566  โดยชำระค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่สมัครสอบ ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2566

      ประกาศรับสมัครและสมัครสอบ << Click 

      เอกสารที่ใช้ในการสมัคร หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุน (แบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 1) 

      กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนฯ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอบปลาย) 

 

การสอบข้อเขียน 

 • ประกาศรายชื่อผู้สม้ครสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ <<Click  
 • สอบข้อเขียนในวันที่ 25 - 28 พ.ย. 2566 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ผู้สมัครสอบประเภททุนใด หน่วยทุนใด ต้องเข้าสอบให้ครบตามวิชาที่กำหนดในประกาศรับสมัครทุนฯ) ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไปในวันสอบทุกครั้ง และในห้องสอบอากาศค่อนข้างเย็น *วันสอบการจลาจรค่อนข้างติดขัด ควรเผื่อเวลาในการเดินทาง*
 • นำเอกสารและหลักฐานที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ มายื่นในวันสอบข้อเขียน เช่น  ใบสมัคร สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หนังสือรับรองความประพฤติฯ (แบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 5) หนังสืออนุญาตให้มาสมัครจากหน่วยงานเจ้าของทุน (กรณีอยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุน หรือตอบแทนทุน) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ฯลฯ  
 • ผู้ไม่นำเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่สอบข้อเขียน ต้องส่งให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าขาดคุณสมบติทันที โดยส่งมาที่ กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  โดยเขียนเลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล ให้ชัดเจน และวงเล็บมุมซองว่า "ส่งเอกสารเพิ่มเติมทุนระดับมัธยมศึกษา"NEW
 • การสอบข้อเขียน : กำหนดวัน เวลาสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่น ๆ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 

การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ ในวันที่ 19 ม.ค. 2567
 • กิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2567
 • การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ในวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567

 

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน และการรายงานตัว

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2567
 • แบบฟอร์มการรายงานตัวรับทุน (รายงานตัวรับทุนภายใน 10 วันนับจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน)

 

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1330 , 02 547 1903 , 02 574 1907 , 02 547 1910 , 02 547 1911 , 02 547 1916 , 02 547 1955