ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี 2564

ผู้มีสิทธิสมัคร คือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 

(โปรดศึกษาประกาศรับสมัครด้านล่างโดยละเอียดก่อนสมัครสอบ)

  •  รับสมัครตั้งแต่ 14 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2563  สมัครสอบ << คลิ๊ก

 

ผู้สมัครสอบทุนระดับมัธยมศึกษา ที่ยื่นเอกสารมาไม่ครบ ให้ส่งเอกสารที่เหลือมาที่

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

และวงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครทุนมัธยม  (ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564)