ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี 2566

ผู้มีสิทธิสมัคร คือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป


 

          แบบฟอร์มรายงานตัว NEW (รายงานตัวการรับทุนทาง e-mail ที่ nitcharee@ocsc.go.th ภายใน 10 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน

                                                            หรือ เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน) 

          1. ภายในวันอังคารที่ 24 มกราคม 66 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เข้าร่วมช่องทางการสื่อสารผ่านทาง Open Chat โดยตั้งชื่อ "หน่วยทุน_เลขประจำตัวสอบ (4 ตัวสุดท้าย)_ชื่อ" โดย scan  QR CODE ตามที่กำหนดในประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมฯ 

          2.  ภายในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 66 เวลา 16.30 น. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ส่งเอกสารที่กรอกข้อมูลแล้ว ในรูปแบบ Pdf File มาทาง  e – mail : rattana@ocsc.go.th โดยระบุชื่อเรื่อง “เอกสารทุน หน่วยทุน_เลขประจำตัวสอบ_ชื่อ” เช่น เอกสารทุน 0120101_661201999_สมร
               - แบบสรุปข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

               - แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์

         3. วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 66 ดำเนินกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ ตาม Link (จะส่งทางอีเมล์ภายในวันที่ 1 ก.พ. 66) และดำเนินการเขียนเรียงความตามเวลาที่กำหนดในประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมฯ โดยตั้งชื่อ "หน่วยทุน_เลขประจำตัวสอบ (4 ตัวสุดท้าย)_ชื่อ” เช่น  0120101_1999_สมหญิง

 

ผู้ไม่นำเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่สอบข้อเขียน ต้องส่งให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าขาดคุณสมบติทันที
กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โดยเขียนเลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล ให้ชัดเจน และวงเล็บมุมซองว่า "ส่งเอกสารเพิ่มเติม"