ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี 2565

ผู้มีสิทธิสมัคร คือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 

           - ใบสรุปข้อมูลตนเอง NEW

           - แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ NEW   ,คำแนะนำการทำแบบประเมินฯ   โดย plot ในตารางที่กำหนด  NEW 
             (ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสม ต้องส่งแบบประเมินความฉลาดทางอารมร์และผลการประเมินดังกกล่าว โดย Plot ในตารางที่กำหนด) 

          - ข้อตกลงและแนวทางการปฏิบัติในการทำกิจกรรมประเมินความเหมาะสมฯ NEW

          - คุณสมบัติขั้นต่ำของ PC และ Mobile สำหรับการใช้งาน Zoom Cloud Meeting NEW

 

 

ผู้ไม่นำเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่สอบ ต้องส่งให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าขาดคุณสมบติทันที

ส่งมาที่ กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

โดยเขียนเลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล ให้ชัดเจน และวงเล็บมุมซองว่า "ส่งเอกสารเพิ่มเติม"