ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง (Co-Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง ความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน ก.พ. และ Nanyang Technological University สิงคโปร์

การรับสมัครข้าราชการหรือบุคลากรของหน่วยงานรัฐเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง (๑๓๐ คน) และรับสมัครรับทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนรวม ๘๐ ทุน

มุมมองมุมคิด 13

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2563

มุมมองมุมคิด 12

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของนักเรียนทุนรัฐบาลประเภททุนฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของนักเรียนทุนรัฐบาลประเภททุนฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กรุงเทพมหานคร

มุมมองมุมคิด 11

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2561

Pages