ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ

รองเลขาธิการ | Deputy Secretary General

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

  • สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
  • สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
  • สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1525