ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ร.10eBook 15 เล่มโครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ (ปัจฉิม) ปีงบประมาณ 2560พิธีลงนาม MOU เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับ University of Chinese Academy of Sciencesสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงาน ก.พ. (พฤษภาคม 2557 – พฤษภาคม 2560)แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย ปี 2560 | สพธอ.นายกฯ ย้ำข้าราชการต้องปรับความคิดให้ทันสมัย เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นกุญแจสู่ประเทศไทย 4.0ป.ย.ป.ภาค ก 2560

สำนักงาน ก.พ. โปร่งใส ฉับไว มีคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ

item Strategy
item Planning
item Build
Our Work