ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Summer 2016วันจินดา 2560 (บรรยากาศงาน)ภาค ก 2560น้อมเกล้า ถวายอาลัยฯ ร.9ร.10“การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)” 2 มีนาคม 2560สอบภาค ก น้ำท่วม

สำนักงาน ก.พ. โปร่งใส ฉับไว มีคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ

item Strategy
item Planning
item Build
Our Work