ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นบส.1 รุ่นที่ 87,88สอบภาค ก (e-Exam) Rev.02 -- ป้ายห้องสอบร่างแก้ไขมาตรา ๑๐๐ และเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๐/๑ร.10 รับสมัครทุน UIS และ ทุนบุคคลทั่วไป 2561 (update 16 พ.ย. 60)ปฏิทินการจัดอบรมสัมมนาร่วมกัน

สำนักงาน ก.พ. โปร่งใส ฉับไว มีคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ

item Strategy
item Planning
item Build
Our Work

OCSC Highlight

การประเมินข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

กฏ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการฯ

รับรองคุณวุฒิ

ตรวจสอบ รับรองคุณวุฒิ ปริญญา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ > ระบบรับรองคุณวุฒิ

ระบบพนักงานราชการ

ติดตามข่าว ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงานราชการ

การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ 2560

การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 76 วรรคสาม

เว็บสมัครสอบภาค ก และ ก พิเศษ

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อคัดสรรคนดีคนเก่ง > สมัครสอบภาค ก

e-Learning

การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ :
- เข้าสู่เว็บ e-learning
- e-Book สำนักงาน ก.พ.

ทุนศึกษาต่อ/ฝึกอบรม

เปิดโอกาสนักเรียนนักศึกษาด้วยทุนศึกษาต่อ และพัฒนาความรู้ข้าราชการด้วยทุนฝึกอบรม วิจัย

ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน และสิ่งจูงใจ

โครงการปรับระบบค่าตอบแทนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

จำขึ้นใจ

โครงการรณรงค์ข้าราชการร่วมกันประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อประโยชน์ของประชาชน

Infographics

อินโฟกราฟิคของสำนักงาน ก.พ.

และอื่นๆ...

ระบบฐานข้อมูลหนังสือเวียน ที่ใหญ่ที่สุดของสำนักงาน ก.พ. ค้นหาง่ายตามเลขหนังสือ ปีที่ออก หรือ หมวดหมู่ ในรูปแบบไฟล์ PDF
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม/จังหวัด (DPIS/PPIS) เพื่อการบริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงาน รายละเอียด DPIS
ระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ (Government Manpower Information system : GMIS) เพื่อการบริการจัดการกำลังคนภาครัฐระดับประเทศ ระบบ GMIS
เพิ่มโอกาสทำงานกับหน่วยงานราชการที่เว็บไซต์ job.ocsc.go.th