Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (2557 – 2561)

การเข้าชม

40

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

15 มีนาคม 2557 เวลา 00:00 น.

มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561)           ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ โดยให้สำนักงาน ก.พ. จัดทำแนวปฏิบัติและคู่มือแนวทางการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการฯ ดังกล่าว เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม นั้น            สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. ได้จัดทำรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติตามมาตรการ ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนตัวอย่างบันทึกเสนอกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังปกติ กรณีการเปลี่ยนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง หรือสังกัดองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล            นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแนวทางการดำเนินการในส่วนของการส่งเสริม สนับสนุนการนำมาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์การวางแผนบริหารกำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนและสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ (3) ยุทธศาสตร์การดึงดูดและรักษากำลังคนที่มีคุณภาพในภาครัฐ เพื่อเป็นกลไกในการบริหารและพัฒนากำลังคนของภาครัฐให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

แชร์หน้านี้:

Skip to content