สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน


ติดต่อเรา
ที่ตั้ง : อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 6
โทรศัพท์ : 0 2547 1000 ต่อ 6666
โทรสาร: 0 2547 1437

ติดต่อ

 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

 

 

 

=> คำถาม - คำตอบ ที่พบบ่อยของ สตค. (New!)

 

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571)
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)

  กำหนดการ

  ลงทะเบียน

  •  
  • เฉพาะผู้เข้าร่วมการประชุมที่ได้รับมอบหมายและลงทะเบียนไว้ ส่วนราชการละ 1 บัญชีผู้ใช้งานเท่านั้น (เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านปริมาณผู้เข้าใช้งานระบบ) ทั้งนี้ ขอให้พิมพ์ชื่อหน่วยงานที่เข้าประชุมในระบบด้วย

  เอกสารประกอบการประชุม (ข้อมูล ณ ...........)

  รับชมการประชุมย้อนหลังผ่าน YouTube

   ☑ แบบประเมินการประชุม    การประชุมชี้แจงคู่มือ
    "มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ
    (พ.ศ. 2566 - 2570) และแนวทางปฏิบัติ"

     กำหนดการ

     ลงทะเบียน

     • เฉพาะผู้เข้าร่วมการประชุมที่ได้รับมอบหมายและลงทะเบียนไว้ ส่วนราชการละ 1 บัญชีผู้ใช้งานเท่านั้น (เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านปริมาณผู้เข้าใช้งานระบบ) ทั้งนี้ ขอให้พิมพ์ชื่อหน่วยงานที่เข้าประชุมในระบบด้วย

     เอกสารประกอบการประชุม (Update 7 กันยายน 2566)

     รับชมการประชุมย้อนหลังผ่าน YouTube

      ☑ แบบประเมินการประชุม        

       ประชุมชี้แจงมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ
       (พ.ศ. 2566 - 2570)

       กำหนดการ

       ลงทะเบียน

       • เฉพาะผู้เข้าร่วมการประชุมที่ได้รับมอบหมายและลงทะเบียนไว้ ส่วนราชการละ 1 บัญชีผู้ใช้งานเท่านั้น (เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านปริมาณผู้เข้าใช้งานระบบ) ทั้งนี้ ขอให้พิมพ์ชื่อหน่วยงานที่เข้าประชุมในระบบด้วย

       เอกสารประกอบการประชุม

       รับชมการประชุมย้อนหลังผ่าน YouTube

        ประเด็นคำถาม

        ☑ แบบประเมินการประชุม