Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

คู่มือการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (เผยแพร่ พ.ศ. 2553)

การเข้าชม

348

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 00:00 น.

ชื่อหนังสือ: คู่มือการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน ISBN: 978-616-548-076-5 โครงการศึกษาข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อรองรับการกำหนดตำแหน่งในส่วนราชการ โดย: สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน คู่มือเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จำนวน 7 เล่ม

แชร์หน้านี้:

Skip to content