Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

คู่มือประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (ฉบับปรับปรุง 2559)

การเข้าชม

355

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

25 ธันวาคม 2559 เวลา 00:00 น.

  คู่มือประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (ฉบับปรับปรุง 2559) สำหรับตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง       พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 47 ได้กำหนดให้ อ.ก.พ. กระทรวงมีอำนาจในการพิจารณากำหนดตำแหน่งภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ การกำหนดตำแหน่งในระดับสูงนั้น ก.พ. ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวงทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะต่อ อ.ก.พ. กระทรวง เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ. กำหนดในเอกสารแนบ 4 (โปรแกรมประเมินค่างาน) คู่มือนี้ สำนักงาน ก.พ. จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยผู้ประเมินในการพิจารณาเลือกข้อคำตอบของ 20 ข้อคำถาม ใน “โปรแกรมประเมินค่างาน” สำหรับกรณีการพิจารณากำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงมาจากคู่มือฉบับเดิม โดยปรับปรุงคำอธิบายแต่ละข้อคำถาม – ข้อคำตอบให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งมีตัวอย่างการให้เหตุผลในการเลือกข้อคำตอบประกอบการใช้งานด้วย สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน พิมพ์เมือ ธันวาคม 2559

แชร์หน้านี้:

Skip to content