Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ซักซ้อมแนวทางการนำตางรางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญไปใช้สำหรับการกำหนดตำแหน่ง

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: หนังสือเวียน

สถานะการใช้งาน: ยกเลิก

การเข้าชม

63

ครั้ง

ที่ นร 1008.1/ว 449 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการนำตางรางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญไปใช้สำหรับการกำหนดตำแหน่ง
ว 449/2554

หนังสือ: ซักซ้อมแนวทางการนำตางรางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญไปใช้สำหรับการกำหนดตำแหน่ง

แชร์หน้านี้:

Skip to content