Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

หนังสือรับรองความประพฤติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: หนังสือเวียน

สถานะการใช้งาน: ใช้งาน

การเข้าชม

354

ครั้ง

ผู้รับผิดชอบหลัก:

ที่ นร 1001/ว 3 เรื่อง หนังสือรับรองความประพฤติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ว 3/2560

แบบหนังสือรับรองความประพฤติตามข้อ 8 (6) วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้กำหนด

แชร์หน้านี้:

Skip to content