Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานชีววิทยารังสี

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: หนังสือเวียน

สถานะการใช้งาน: ใช้งาน

การเข้าชม

12

ครั้ง

ที่ นร 1008/ว 7

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

11 มีนาคม 2562

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานชีววิทยารังสี

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานชีววิทยารังสี ตำแหน่งนักชีววิทยารังสี ระดับปฏิบัติการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้แจ้งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จำนวน 245 สายงาน มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้มีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานชีววิทยารังสี ตำแหน่ง นักชีววิทยารังสี ระดับปฏิบัติการ โดยกำหนดให้เพิ่มเติมคุณวุฒิสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และตัดคุณวุฒิสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางกีฏวิทยา ทางโรคพืชวิทยา ออกจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสายงานชีววิทยารังสี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งกรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

นางเมธินี เทพมณี
(เลขาธิการ ก.พ.)

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6656
โทรสาร 0 2547 1074

แชร์หน้านี้:

Skip to content