Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน (ตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์)

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: หนังสือเวียน

สถานะการใช้งาน: ใช้งาน

การเข้าชม

87

ครั้ง
ที่ นร 1008/ว 11
 
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562
 
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน
 
เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีชื่อตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์
 
ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
 
บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การบริหารงานทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน โดยแก้ไขความตามสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึงในหลักเกณฑ์การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน ที่กำหนดว่า “3. ไม่เป็นการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์” เป็น “3. ให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์จากสายงานหนึ่งเป็นอีกสายงานหนึ่งได้ตามบัญชีชื่อตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
 
1) ต้องคำนึงถึงทิศทางนโยบายของประเทศหรือกระทรวง รวมถึงบทบาทภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
2) ต้องแสดงผลของงานที่จะเพิ่มขึ้นหรือที่จะลดลงเมื่อมีการเปลี่ยนสายงานซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงหรือกรม
3) ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์ ระยะ 5 ปี ของส่วนราชการ เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อพิจารณาด้วย
4) ต้องไม่เป็นเหตุในการขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติเป็นประการใดแล้วให้ส่งสำเนามติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่แจ้งมติให้ส่วนราชการทราบ”
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งกรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
 
ขอแสดงความนับถือ
 
(นางเมธินี เทพมณี)
เลขาธิการ ก.พ.
 
สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
 

แชร์หน้านี้:

Skip to content