Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ครม. เห็นชอบร่างกฎ ก.พ. จำนวน 2 ฉบับ

การเข้าชม

110

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:42 น.

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. …. และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำ ตำแหน่ง พ.ศ. ….

โดยสรุปสาระสำคัญของร่างกฎ ก.พ. ทั้ง 2 ฉบับ ดังนี้

1. ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. ….

  • ปรับปรุงชื่อตำแหน่งให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน
  • ปรับรูปแบบการเขียนชื่อตำแหน่งของตำแหน่งประเภทบริหารและอำนวยการ จากเดิมที่ระบุชื่อตำแหน่งเป็นการเฉพาะเจาะจง เปลี่ยนเป็นการกำหนดคำนิยามของตำแหน่งแทน เพื่อจะได้ไม่ต้องมีการแก้ไขกฎ ก.พ. ทุกครั้งที่มีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่
  • แก้ไขเพิ่มเติมคำนิยามบางตำแหน่งให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

2. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ….

  • ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ให้สอดคล้องกับหนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ว 6/2565 ที่กำหนดให้การได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ให้กระทำได้เมื่อข้าราชการผู้นั้นผ่านการประเมินบุคคลและผลงาน และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการแล้ว โดยไม่ต้องดำรงตำแหน่งชำนาญการครบ 2 ปี และไม่ต้องผ่านการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งซ้ำอีก
  • ยกเลิกการกำหนดให้กรณีที่ส่วนราชการได้กำหนดประเภทตำแหน่ง สายงาน ระดับ และจำนวนตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้น ส่วนราชการจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ. ก่อน เพื่อให้ส่วนราชการ
    ดำเนินการได้รวดเร็วคล่องตัวมากขึ้น
  • ปรับรูปแบบการเขียนบัญชีกำหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งท้ายกฎ ก.พ. สำหรับตำแหน่งประเภทบริหาร (ระดับต้นและสูง) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ระดับต้นและสูง) และตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ) จากเดิมที่ระบุเป็นรายสายงาน เปลี่ยนเป็นระบุให้ทุกสายงานมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง* รวมทั้งแก้ไขลักษณะการเขียนชื่อตำแหน่งให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรูปแบบการเขียนชื่อตำแหน่งตามร่างกฎ ก.พ. ในข้อ 1

*โดยที่บัญชีท้ายกฎ ก.พ. เดิม ได้กำหนดให้ตำแหน่งประเภทบริหาร (ระดับต้นและระดับสูง) ตำแหน่งประเภท
อำนวยการ (ระดับต้นและระดับสูง) และตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ) ทุกสายงาน
มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งอยู่แล้ว ดังนั้น การปรับรูปแบบการเขียนดังกล่าวจึงมิได้เป็นการเพิ่มตำแหน่งที่ได้รับ
เงินประจำตำแหน่งแต่อย่างใด

แชร์หน้านี้:

Skip to content