Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566

การเข้าชม

57

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:39 น.

กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนที่ 49 ก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งสาระสำคัญ คือ การกำหนดโรคต้องห้ามในการบรรจุเข้ารับราชการตามมาตรา 36 ข. (2) โดยข้อ 4 ของกฎ ก.พ. ดังกล่าวกำหนดไว้ ดังนี้

(1) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(2) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(3) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(4) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

และนอกจากนี้ ได้กำหนดวิธีการตรวจโรคตามข้อ 4 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการแพทย์
ของ ก.พ. กำหนด

แชร์หน้านี้:

Skip to content