Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ว 5/2567) และซักซ้อมหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งตำแหน่งประเภททั่วไป (ว 13/2564) และประเภทอำนวยการ (ว 3/2567)

การเข้าชม

712

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

1 เมษายน 2567 เวลา 17:09 น.

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักงาน ก.พ. (สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการ เรื่อง การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ว 5/2567) และซักซ้อมหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งตำแหน่งประเภททั่วไป (ว 13/2564) และประเภทอำนวยการ (ว 3/2567) ณ ห้องประชุม Jupiter ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โดยได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการ ก.พ. (นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ผอ.อัจฉรา ระจิตร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน (สตป.) กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาการตามหนังสือเวียนฉบับใหม่ หรือ ว 5/2567 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์ใหม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ส่วนราชการสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากการชี้แจงหนังสือเวียนฉบับใหม่แล้ว สำนักงาน ก.พ. ยังได้จัดให้มีการซักซ้อมหลักเกณฑ์ตามหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งตำแหน่งประเภททั่วไป (ว 13/2564) และตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ว 3/2567) รวมทั้งเปิดโอกาสให้ส่วนราชการได้ซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่มีข้อสงสัยในทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น โดยได้รับความสนใจจากส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม จำนวน 331 ราย

ผลจากการประชุมชี้แจงหนังสือเวียนต่าง ๆ ในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

แชร์หน้านี้:

Skip to content