Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

เรื่องเด่น สตป.

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ว 5/2567) และซักซ้อมหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งตำแหน่งประเภททั่วไป (ว 13/2564) และประเภทอำนวยการ (ว 3/2567)
ข่าว

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักงาน ก.พ. (สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการ เรื่อง การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่

1 เมษายน 2567
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content