Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การเข้าชม

109

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

25 สิงหาคม 2564 เวลา 00:00 น.

ประกาศระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 กำหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานของรัฐจัดทำประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ซึ่งขณะนี้ มีองค์กรและหน่วยงานที่ได้ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมแล้วเสร็จ และมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้

ประมวลจริยธรรมวันประกาศ
กฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 256430 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับกรรมการ9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ปฏิบัติงาน9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ประมวลจริยธรรม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ประมวลจริยธรรมสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ประมวลจริยธรรมกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา16 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน พ.ศ. 256430 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ1 กันยายน พ.ศ. 2564
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 กันยายน พ.ศ. 2564
ประมวลจริยธรรมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก17 กันยายน พ.ศ. 2564
ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ29 กันยายน พ.ศ. 2564
ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ เลขาธิการ และผู้ปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 256414 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า15 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 256426 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรม พ.ศ. 25645 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ข้อบังคับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน พ.ศ. 256418 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
20 มกราคม พ.ศ. 2565
ประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน31 มีนาคม พ.ศ. 2565
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น7 เมษายน พ.ศ. 2565
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น7 เมษายน พ.ศ. 2565
ประมวลจริยธรรมกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่30 เมษายน พ.ศ. 2565
ประมวลจริยธรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 256512 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ประมวลจริยธรรมของกองทุนยุติธรรม1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ประมวลจริยธรรมของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ9 กันยายน พ.ศ. 2565
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม :
กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2565
22 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ประมวลจริยธรรมคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก7 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของ องค์การมหาชน23 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ระเบียบกองทุนประกันวินาศภัยว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกองทุนประกันวินาศภัย พ.ศ. 256527 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ประมวลจริยธรรมกองทุนการออมแห่งชาติ5  มกราคม พ.ศ. 2566
ระเบียบกองทุนประกันชีวิตว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกองทุนประกันชีวิต พ.ศ. 256517 มกราคม พ.ศ. 2566
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของสำนักงาน กสทช
.
7 เมษายน พ.ศ. 2566
ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเรื่อง ประมวลจริยธรรมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2566 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ประมวลจริยธรรมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก28 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก28 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประโยชน์ประมวลจริยธรรมพนักงาน ส่วนท้องถิ่น7 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประมวลจริยธรรมกองทุนสงเคราะห์4 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมกองทุนยุติธรรม27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

แชร์หน้านี้:

Skip to content