Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มีผู้รับทุนเต็มจำนวนแล้ว)

ปิดรับสมัครแล้ว
รับสมัครตั้งแต่วันที่: 1 พ.ย. 2566 - 28 มิ.ย. 2567
การเข้าชม

597

ครั้ง

รูปแบบของทุน

เป็นทุนลักษณะสมัครก่อนจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนก่อน (First Come, First Serve)  

วัตถุประสงค์ของทุน

ทุนฝึกอบรมภาษาต่างประเทศที่มิใช่ภาษาอังกฤษ (อาทิ ภาษาจีน  ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ)  
โดยฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ หรือฝึกอบรม Online ที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 5 ทุน 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือเป็นบุคลากรภาครัฐผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร หรือ 
 2. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ หรือ
  เป็นบุคลากรภาครัฐผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ
  ระดับชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

 1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือเป็นบุคลากรภาครัฐผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร หรือ
 2. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ หรือ
  เป็นบุคลากรภาครัฐผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ
  ระดับชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
 3. หากผู้สมัครคัดเลือกเคยไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือ
  ปฏิบัติงานแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (28 มิถุนายน 2567)  
 4. เป็นผู้มีหนังสือตอบรับให้เข้าฝึกอบรมภาษาต่างประเทศที่มิใช่ภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษา หรือสถาบัน
  ฝึกอบรมในต่างประเทศ 

และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ปรากฏในประกาศรับสมัคร 

การรับสมัคร 

 1. ผู้ประสงค์สมัครลงทะเบียนที่ ระบบลงทะเบียนกลาง  
 1. คลิกที่แถบเมนู ทุนฝึกอบรม/ศึกษา 
 1. คลิกที่คำว่า “สมัคร” ที่แสดงภายใต้ชื่อ “ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2567” 

เอกสารประกอบการสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน 

แชร์หน้านี้:

Skip to content