Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

การชี้แจงแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570  

          สำนักงาน ก.พ. ได้จัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570 แก่ส่วนราชการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น มีส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 19 กระทรวง
หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม และสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 1 หน่วยงาน จำนวนคนรวมทั้งหมด 236 คน
โดยมีกิจกรรมหลักที่ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (สพข.) ดังนี้
1) การบรรยาย เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570 โดย ผู้อำนวยการศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (นายอริยะ สกุลแก้ว) และนางสาวศิริญญา ปกาสิทธิ์
2) การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องตามเส้นทางการพัฒนาข้าราชการ (Development Roadmap) โดย ผู้อำนวยการศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (นายอริยะ สกุลแก้ว)
3) การเสวนา เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร โดย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (นางพิภาวิน ลี้สัมพันธ์)
ผู้อำนวยการศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (นายอริยะ สกุลแก้ว) ผู้อำนวยการวิทยาลัยข้าราชการ
(นางสาววลัยลักษณ์ เศขรฤทธิ์) และผู้อำนวยการวิทยาลัยนักบริหาร (นางสาวภัทรียา คะลีล้วน)

รายงานสรุปการประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 - 2570

รายงานสรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570 วันที่ 19 เมษายน 2567 ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570 คลิกที่นี่

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content