Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

ระบบรับสมัคร HiPPS

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
 2. บรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรี ต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 2 ปี /วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
 3. ปฏิบัติงานในส่วนราชการปัจจุบันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
 4. มีผลงานโดดเด่น มีผลการปฏิบัติราชการล่าสุดในส่วนราชการปัจจุบันในระดับดีมากขึ้นไป 2 รอบการประเมินติดต่อกันนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
 5. มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะด้านภาษาต่างประเทศตามที่กำหนด
 6. เป็นผู้มีศักยภาพที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนา
 7. เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย
  ทั้งนี้ คณะกรรมการของส่วนราชการสามารถกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

ระบบรับสมัคร

      ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและดำเนินการตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

 1. กรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ ระบบสารสนเทศทรัพยากรของกลุ่มกำลังคนคุณภาพ หัวข้อ “รับสมัครเข้าร่วมโครงการ”
  โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบไฟล์ข้อมูลตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
 2. พิมพ์ใบสมัครในกระดาษขนาด A4 และนำส่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการคัดเลือกของส่วนราชการ

      ทั้งนี้ การสมัครคัดเลือกจะถือว่ามีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content