Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงาน กพร.

การดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2580) ของสำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ (ระดับ จ.3) ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 

รหัส 200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

โดยมีตัวชี้วัดในความรับผิดชอบ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

1) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ

2) ดัชนีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ

 

 

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะเจ้าภาพตัวชี้วัด ได้นำตัวชี้วัดดังกล่าว ถ่ายทอดลงมาสู่การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ. ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนภารกิจที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่สำนักงาน ก.พ. รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

อ้างอิง

http://nscr.nesdc.go.th/master-plans/

การดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ.

หมายเหตุ – แสดงข้อมูลเฉพาะตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 1 : การประเมินประสิทธิผลการทำงาน (Performance Base) เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

พ.ศ. 2567 (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

สำนักงาน ก.พ. เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ในงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

                    เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ. และนางสาวกำไล อ่างแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร เป็นผู้แทนสำนักงาน ก.พ. เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ในผลงานชื่อ การพัฒนาระบบการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ในงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ) ในวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

                    สำหรับรางวัลบริการภาครัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

อ้างอิง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (opdc.go.th)

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content