ทุนรัฐบาลสำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2567 NEW 

 

 • รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง กิจกรรม Open House เปิดบ้านทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
  วันที่ 16 ตุลาคม 2566 
  << Click  NEW
 • สื่อประชาสัมพันธ์ : บทบาทภารกิจของส่วนราชการที่เปิดรับสมัคร (เจ้าของหน่วยทุน) << Click  NEW

 

การสมัครสอบ

ผู้มีสิทธิสมัคร....

 • กรณีทุนระดับปริญญาโท หรือ โท-เอก ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้
  ในแต่ละหน่วยทุน กรณีทุนระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
 • กรณีทุนระดับปริญญาโท หรือ โท-เอก GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน กรณีทุนระดับปริญญาเอก GPA ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • สำหรับทุนศึกษาระดับปริญญาโท หรือ โท-เอก ผู้สมัครต้องไม่เคยได้รับปริญญาโทในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกันกับทุนที่จะไปศึกษา
 • ไม่เป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดำเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
 • กรณีทุนระดับปริญญาโท หรือ โท-เอก อายุไม่เกิน 35 ปี หรือกรณีทุนระดับปริญญาเอก อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สำหรับทุนตามความต้องการของส่วนราชการ (ส่วนภูมิภาค) กำหนดเพิ่มเติม ให้ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล) โดยมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล)

 

 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ประจำปี 2567 มีจำนวน 4 ประเภททุน ดังนี้

 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา)  จำนวน 44 ทุน  
 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ส่วนภูมิภาค) (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) จำนวน  1 ทุน
 • ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 5 ทุน
 • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 30 ทุน

      - สำหรับข้าราชการ ผู้สมัครสอบทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ ฯ ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน  ต้องมีหนังสือยินยอมให้ไปปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานในส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับทุน ตามแบบฟอร์มสำนักงาน ก.พ. 5 

      - สำหรับข้าราชการพลเรือนและบุคลากรภาครัฐ ผูัสมัครทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจประจำที่รับผิดชอบหรือจะได้รับมอบหมายภารกิจประจำให้รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ไปศึกษา  ตามแบบฟอร์มสำนักงาน ก.พ. 5.1

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน พร้อมรายละเอียดแต่ละหน่วยทุน และการสมัครสอบ  << Click  

  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ถึง 7 ธันวาคม 2566 (ชำระเงินภายใน วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ภายในเวลา 22.00 น. มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ

***โปรดศึกษาประกาศรับสมัครโดยละเอียดก่อนสมัครสอบ และศึกษาขั้นตอนการสมัครสอบก่อนสมัคร***

 

 

การสอบข้อเขียน

 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ, กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน, ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนฯ ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 << Click   NEW
 • สอบข้อเขียนในวันที่ 28 มกราคม 2567 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไปในวันสอบ  *ในห้องสอบอากาศค่อนข้างเย็น และวันสอบการจราจรค่อนข้างติดขัด ควรเผื่อเวลาในการเดินทาง*
 • ผู้เข้าสอบต้องนำเอกสารและหลักฐานที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ มายื่นในวันสอบข้อเขียนด้วย 
 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้นำเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน ต้องส่งให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที โดยส่งเอกสารมาที่

  กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111
  ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  โดยเขียนเลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล ให้ชัดเจน และวงเล็บมุมซองว่า "
  ส่งเอกสารเพิ่มเติมทุนปริญญา"

 

 

การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ ภายในวันที่  12 เมษายน 2567
 • กิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ในวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2567
 • การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ในวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2567

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน และการรายงานตัว

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 
 • เอกสารการรายงานตัวรับทุน (สำหรับผู้มีสิทธิได้รับทุนประจำปี 2566 และผู้มีสิทธิได้รับทุนเพิ่มเติม)

 

 

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1330, 02 547 1903, 02 547 1907, 02 547 1910, 02 547 1911, 02 547 1916, 02 547 1955