ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์

Tags: 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ที่ นร 1008/ว 21

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
29 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์
เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 13 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้แจ้งมติการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 87 สายงาน ซึ่งรวมถึงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์ มาเพื่อส่วนราชการทราบ และถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน (ตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์)

Tags: 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ที่ นร 1008/ว 11

ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีชื่อตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมการเกษตร

Tags: 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ที่ นร 1008/ว10

18 มิถุนายน 2562

 

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมการเกษตร

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมการเกษตร ตำแหน่งวิศวกรการเกษตร ระดับปฏิบัติการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้แจ้งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จำนวน 245 สายงาน มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างทันตกรรม

Tags: 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างทันตกรรม

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างทันตกรรม ตำแหน่งช่างทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้แจ้งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จำนวน 245 สายงาน มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

Pages