Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

1. เงื่อนไขการให้บริการ

              สำนักงาน ก.พ. จัดให้มีเว็บไซต์นี้ขึ้นเป็นบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจ เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ สืบค้น ข้อมูลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่แสดงไว้เป็นข้อมูลเพื่อความรู้ทั่วไป หรือข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงาน ก.พ.ให้อนุญาตเป็นการทั่วไปในการใช้ข้อมูล การดาวน์โหลดหรือการทำสำเนา โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการแบบทั่วไปของเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ขอสงวนสิทธิในการระงับการเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกหรือปรับปรุงข้อมูลเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

            สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาต่าง ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อความ บทความ รูปภาพ วิดีทัศน์ เสียง กราฟฟิค หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง โดย สำนักงาน ก.พ. มีสิทธิหรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้นห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเก็บ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สำนักงาน ก.พ. เว้นแต่การใช้ จัดพิมพ์ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นการส่วนบุคคล โดยผู้ใช้ต้องไม่ลบข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาออกจากเนื้อหานั้น

3. ข้อสงวน

            ข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากหลายแหล่งและนำเสนอตามสภาพที่ได้รับจากแหล่งที่น่าจะเชื่อถือได้ แต่ สำนักงาน ก.พ. ไม่อาจรับรองว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือสมบูรณ์เพื่อการใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด ผู้ใช้บริการพึงใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง และโปรดทราบว่าบรรดาบทความ ข้อแนะนำ หรือความคิดเห็นใด ๆ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ยังคงเป็นของผู้นำเสนอข้อมูลดังกล่าว มิได้หมายความว่า สำนักงาน ก.พ. จะเห็นพ้องหรือยอมรับบทความ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นนั้น เว้นแต่ จะมีข้อความแสดงไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

4. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

            รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการ โปรดศึกษาได้จาก Privacy Policy หรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ก.พ.

5. การเชื่อมโยงเว็บไซต์

            การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น : การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น สำนักงาน ก.พ. มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และ สำนักงาน ก.พ. ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานหรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. : กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.พ. ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.พ. ได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก สำนักงาน ก.พ. แล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว สำนักงาน ก.พ. ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.พ. หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

6. สิทธิในการเข้าถึง

            สำนักงาน ก.พ. สงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ในเวลาใด ๆ รวมทั้งขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

7. ข้อยกเว้นความรับผิด

            สำนักงาน ก.พ. จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า สำนักงาน ก.พ. จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้นนอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า สำนักงาน ก.พ. จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

8. การชดใช้ค่าเสียหาย

            กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ สำนักงาน ก.พ. อันเนื่องมาจากการดำเนินคดี การบังคับใช้สิทธิเรียกร้อง การชดใช้ค่าเสียหายจากความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าทนายความ) ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับจะชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้แก่ สำนักงาน ก.พ. ทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือไม่

9. ข้อสงวนสิทธิในการดำเนินการเว็บไซต์

            สำนักงาน ก.พ. สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้บริการ และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือต่อบุคคลภายนอก กรณีมีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ บนเว็บไซต์ ย่อมถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว และสำนักงาน ก.พ. สามารถปฏิเสธสิทธิในการใช้เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ

            การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content