Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ส่งรายงานการจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใหม่ล่าสุด..!

การเข้าชม

105

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

14 มีนาคม 2567 เวลา 10:22 น.

ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 21 กำหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกปี…
              สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คพร. จึงขอความร่วมมือส่วนราชการดำเนินการจัดส่งข้อมูลการจ้างพนักงานราชการประจำปี โดยปรับปรุงข้อมูลพนักงานราชการของส่วนราชการให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ พร้อมด้วยชื่อ นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบมาที่ กลุ่มบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ผ่านทางอีเมล์ [email protected] ด้วยจะขอบคุณยิ่ง

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม GEIS พร้อมคำอธิบาย ดังนี้

แชร์หน้านี้:

Skip to content