การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ


สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
ที่ตั้ง : อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 7
โทรศัพท์ : 0 2547 1000 ต่อ 6701, 6749
โทรสาร: 0 2547 1603

ติดต่อ

 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน


การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (การย้าย การโอน และการเลื่อน)

ตำแหน่งประเภทอำนวยการ


ตำแหน่งประเภทวิชาการ


ตำแหน่งประเภททั่วไป


ดาวน์โหลดเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎ ก.พ. ตามมาตรา 63


การรับโอนและการบรรจุกลับ

การรับโอนและการบรรจุกลับข้าราชการพลเรือนสามัญ


การรับโอนและการบรรจุกลับข้าราชการ ตามกฎหมายอื่น


การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด


การแต่งตั้งล่วงหน้าและการแต่งตั้งย้อนหลัง


การรักษาราชการแทน การรักษาการในตำแหน่ง


การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ