Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ สตป.

โครงสร้าง

บทบาทหน้าที่

 1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการบริหารตำแหน่งของส่วนราชการต่าง ๆ
 2. วิเคราะห์ความเหมาะสมการใช้กำลังคนของส่วนราชการ
 3. ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับคำสั่งการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนด
 4. รักษาทะเบียนประวัติข้าราชการพลเรือนควบคุมเกษียณอายุราชการ และข้อมูลกำลังคน
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการของตำแหน่งระดับสูง
 6. ยกระดับมาตรฐานนวิชาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการ
 7. ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ ในส่วนของการบรรจุ แต่งตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด
 8. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ
 9. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว
 10. พิจารณาคำขออนุมัติเกี่ยวกับตัวบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจสำคัญ

การให้บริการของ สตป.

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content