Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ สตป.

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน (สตป.)

ที่ตั้ง
อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 7

โทรศัพท์
0 2547 1000 ต่อ 6734  6702 หรือ 6742

โทรสาร
0 2547 1630

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานภายใน สตป.

กลุ่มให้คำปรึกษาแนะนำที่ 1

 • งานให้คำปรึกษาแนะนำ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงสาธารณสุข
 • งานฝ่ายเลขานุการ คกก. ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาการเงินการบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการบริหารฯ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาทันตแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ และสาขาธรณีวิทยาฯ
 • กระทรวงการคลัง สนง.คกก.อาหารและยา
 • สาขาการเงินและบัญชี และสาขาเศรษฐศาสตร์

โทรศัพท์
0 2547 1665
0 2547 1000 (6726)

 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • สาขาธรณีวิทยาฯ

โทรศัพท์
0 2547 1640
0 2547 1000 (6701)

 • กระทรวงคมนาคม กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 • สาขาการบริหาร สาขาวิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์
0 2547 1660
0 2547 1000 (6721)

 • กระทรวงยุติธรรม กรมสุขภาพจิต
 • สาขาทันตแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์
0 2547 1669
0 2547 1000 (6730)

 • สป.สาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์แผนไทยฯ

โทรศัพท์
0 2547 1659
0 2547 1000 (6720)

กลุ่มให้คำปรึกษาแนะนำที่ 2

 • งานให้คำปรึกษาแนะนำ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ
 • งานฝ่ายเลขานุการ คกก. ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาอักษรศาสตร์ฯ และสาขาวิทยาศาสตร์
 • กระทรวงพาณิชย์
 • สาขาอักษรศาสตร์ฯ

โทรศัพท์
0 2547 1654
0 2547 1000 (6715)

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์
0 2547 1823
0 2547 1000 (6740)

 • กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ
 • สาขาวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์
0 2547 1652
0 2547 1000 (6713)

 • กระทรวงแรงงาน

โทรศัพท์
0 2547 1662
0 2547 1000 (6723)

กลุ่มให้คำปรึกษาแนะนำที่ 3

 • งานให้คำปรึกษาแนะนำ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานไม่สังกัดฯ 
 • งานฝ่ายเลขานุการ คกก. ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาแพทย์ 3 สาขาการเกษตร และสาขากฎหมาย
 • สำนักนายกรัฐมนตรี
 • สาขาการเกษตรฯ

โทรศัพท์
0 2547 1671
0 2547 1000 (6732)

 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
 • สาขาแพทย์ 3

โทรศัพท์
0 2547 1643
0 2547 1000 (6704)

 • หน่วยงานไม่สังกัด
 • สาขากฎหมาย

โทรศัพท์
0 2547 1672
0 2547 1000 (6733)

 • กรทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์
0 2547 1670
0 2547 1000 (6731)

 • กรทรวงการพัฒนาสังคมฯ

โทรศัพท์
0 2547 1655
0 2547 1000 (6716)

กลุ่มให้คำปรึกษาแนะนำที่ 4

 • งานให้คำปรึกาาแนะนำ กระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน 
 • งานฝ่ายเลขานุการ คกก. ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาแพทย์ 1 สาขาแพทย์ 2 สาขาเภสัชศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ฯ สาขาการศึกษาฯ และสาขาสถาปัตยกรรมฯ
 • กระทรวงดิจิทัลฯ
 • สาขาเภสัชศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์

โทรศัพท์
0 2547 1648
0 2547 1000 (6709)

 • กระทรวงการอุดมศึกษาฯ
 • สาขาการศึกษาฯ

โทรศัพท์
0 2547 1649
0 2547 1000 (6710)

 • กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
 • สาขาสถาปัตยธรรมฯ

โทรศัพท์
0 2547 1667
0 2547 1000 (6728)

 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • สาขาแพทย์ 2

โทรศัพท์
0 2547 1645
0 2547 1000 (6706)

 • กรทรวงพลังงาน

โทรศัพท์
0 2547 1661
0 2547 1000 (6722)

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • งานเลขานุการ งานสารบรรณ งานประชุม และแผนงาน

โทรศัพท์
0 2547 1000 ต่อ 6734 6702 หรือ 6742

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content