Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

คลังความรู้ สตป.

หน้า web คลังความรู้ เดิม (ชั่วคราว)

คำนิยามเกี่ยวกับการแต่งตั้ง

         การบรรจุ หมายถึง การรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ มาทำให้มีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน

         การแต่งตั้ง หมายถึง การสั่งให้ข้าราชการมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบงานในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง และมีสิทธิที่จะได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ไม่หมายรวมถึงการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน)

         การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งอื่นในกรมเดียวกัน ซึ่งจะเป็นตำแหน่งประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกันก็ได้

         การโอน หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งในกระทรวงหรือกรมหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งในกระทรวงหรือกรมอื่น ซึ่งจะเป็นตำแหน่งประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกันก็ได้

         การเลื่อน หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกันในระดับที่สูงกว่าเดิม

         การออกคำสั่งแต่งตั้งล่วงหน้า หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง โดยให้คำสั่งมีผลใช้บังคับล่วงหน้านับจากวันที่ผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งลงนามในคำสั่ง

         การออกคำสั่งแต่งตั้งย้อนหลัง หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง โดยให้คำสั่งมีผลใช้บังคับย้อนหลังไปก่อนวันที่ผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งลงนามในคำสั่ง

หัวใจสำคัญของการบรรจุแต่งตั้ง

 1. ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแลแต่งตั้ง (มาตรา 57)
 2. มีตำแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง
 3. คุณสมบัติ ประกอบด้วย
  – คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม (มาตรา 36)
  – คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (มาตรา 62)
  – อื่น ๆ (ถ้ามี)
 4. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (การแต่งตั้ง)
 5. การออกคำสั่งแต่งตั้งตามแต่กรณี

เอกสารรวมข้อกฎหมายฯ เกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

เอกสารอื่น ๆ

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content