Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ สตค.

อำนาจหน้าที่

  1. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจำแนกตำแหน่ง ประเมินค่างาน และจัดทำบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
  2. ศึกษาและพัฒนาระบบจูงใจในการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพและประเมินกำลังคน
  3. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ระบบ หรือมาตรฐานการจัดและพัฒนาการกำหนดตำแหน่งในราชการฝ่ายพลเรือน
  4. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งการติดตาม ประเมินผลการจัดกรอบอัตรากำลัง และการกำหนดตำแหน่งในราชการพลเรือน
  5. ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการกำหนดชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบและกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจที่สำคัญ

  • ให้คำปรึกษาแนะนำส่วนราชการ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง เช่น ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน การปรับระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น การเกลี่ยอัตรากำลังภายในกรมหรือกระทรวง หรือการจัดตำแหน่งลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ เป็นต้น  เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย และอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่กำหนด 
  • ตรวจสอบการวางแผนกำลังคนและการกำหนดตำแหน่ง เพื่อสนับสนุนและรองรับภารกิจและงานของส่วนราชการ
  • ให้ความเห็นแก่คณะรัฐมนตรี ก.พ. อ.ก.พ. คปร. คพร. และผู้บริหารเกี่ยวกับการดำเนินการและการกำหนดเป้าหมายและนโยบายด้านมาตรการกำลังคนภาครัฐ
  • กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือทบทวนมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ  เพื่อให้ส่วนราชการสามารถบริหารจัดการกำลังคนและกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ความต้องการของส่วนราชการ และรองรับประเด็นท้าทายการบริหารงานภาครัฐในปัจจุบัน

โครงสร้าง สตค.

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content