Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

คำถามที่พบบ่อย ศสส.

Q: การขอดูทะเบียนประวัติข้าราชการ ก.พ. 7 ของตนเอง ต้องทำอย่างไร

เข้าระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) ด้วยตนเองที่ Link เพื่อดูประวัติของตนเองเท่านั้น

Q: การขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ ก.พ. 7 ของตนเอง ต้องทำอย่างไร

เจ้าของประวัติสามารถขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ ก.พ. 7 ได้ที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติของหน่วยงานที่ตนเองสังกัด โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการคัดสำเนา ก.พ. 7 พร้อมทั้งมีการลงนามรับรองเอกสารจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้วย

Q: กรณีการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ สามารถดำเนินการแก้ไขอย่างไร

เจ้าของประวัติสามารถดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่ตนเองสังกัด เพื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

Q: กรณีถ้าข้าราชการต้องการเปลี่ยน E-mail ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) ต้องทำอย่างไร

ให้เข้าระบบด้วยการยืนยันตัวตนด้วย Mobile Application ThaiD (ระบบ Digital ID ของกรมการปกครอง) แล้วไปแก้ไข E-mail ในระบบได้ด้วยตนเอง

Q: ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) คืออะไร

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information System : DPIS) เป็นโปรแกรมที่สำนักงาน ก.พ. พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในหน่วยงานระดับกรม ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ในปัจจุบันสำนักงาน ก.พ. ได้พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม DPIS เป็น Version 6.0 หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า HRMS โดยได้พัฒนาให้สามาถจัดเก็บข้อมูลบุคลากรประเภทอื่นได้ และพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคลากรระหว่างส่วนราชการและสำนักงาน ก.พ.  ผ่าน API  เพื่อบูรณาการข้อมูลระหว่างส่วนราชการที่ใช้ระบบ DPIS Version 6.0  มีระบบการแจ้งเตือนในกระบวนการต่าง ๆ เช่น การแจ้งเตือนการยืนขอลา การแจ้งเตือนส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ เป็นต้น

Q: ระบบ DPIS Version 6.0 มีสถาปัตยกรรมระบบเป็นอย่างไร

ระบบ DPIS Version 6.0 เป็นระบบที่มีสถาปัตยกรรมแบบ Web-Based Application   มีสถาปัตยกรรมระบบโดยสรุป ดังนี้
– พัฒนาด้วย PHP ด้วย Framework Codigneiter ​3 (PHP 7.2.34)
– โปรแกรมเว็บเซอร์เวอร์  NGINX
– ฐานข้อมูล MariaDB (จัดเก็บข้อมูลบุคลากร)   MongoDB (จัดเก็บ Log การใช้งานระบบ)

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content