Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกลยุทธ์การบริหารข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

ภารกิจหลัก

  • เสนอแนะฝ่ายบริหารในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารงานบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเป็นกลไกสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
  • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเครื่องมือเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบูรณาการ ระบบการบริหารจัดการข้อมูลบุคคลภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
  • สำรวจและประเมินผลเครื่องมือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในปัจจุบันเพื่อลดความซ้ำซ้อน และสามารถเชื่อมโยงให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต และนำไปใช้ประโยชน์ได้สัมฤทธิ์ผล
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content