Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สนร.ออสเตรเลีย

เมื่อเดินทางมาศึกษา ณ ต่างประเทศ​

การรายงานตัวเมื่อเดินทางถึงประเทศที่จะศึกษา แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ (ใช้แบบฟอร์มนี้ในการรายงานตัวครั้งแรกกับสำนักงาน) ดาวน์โหลด ฟอร์ม แบบรายงานตัว 

ขณะศึกษาต่างประเทศ​

เกี่ยวกับด้านการศึกษา

ลงชื่อในแบบฟอร์มการยินยอมให้ตรวจผลการศึกษา (Consent to the Disclosure) ดาวน์โหลด ฟอร์ม Release of Academic.PDF

  1.  การขยายเวลาการศึกษา
  2. การรายงานผลการศึกษา
  3. การไปร่วมประชุมทางวิชาการ Conference / Study trip ดาวน์โหลด แบบขอไปประชุมทางวิชา.PDF
  4. การลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกภาคเรียนปกติ ดาวน์โหลด แบบขออนุมัติศึกษานอกภาคเรียนปกติ.PDF  หรือ addition-study-form-eng.PDF 
  5. การกลับเยี่ยมบ้านชั่วคราว ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอกลับประเทศไทยชั่วคราว.DOC หรือ ขอกลับประเทศไทยชั่วคราว.PDF
  6. การกลับไปเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศไทย(กลับเยี่ยมบ้าน/เก็บข้อมูล/ทัศนศึกษา) ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอกลับประเทศไทยชั่วคราว.DOC  หรือ  ขอกลับประเทศไทยชั่วคราว.PDF
  7. การรายงานตัวหลังจากกลับไทยชั่วคราว ดาวน์โหลด แบบรายงานตัวกลับกลับมาศึกษาต่อ.DOC หรือ แบบรายงานตัวกลับกลับมาศึกษาต่อ.PDF
  8. การแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่/การแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญขีธนาคาร ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนที่อยู่.DOC  หรือ แจ้งเปลี่ยนที่อยู่.PDF
  9. การเปลี่ยนแปลงแนวทางการศึกษา / สาขาวิชาที่จะศึกษา ดาวน์โหลด  General Request Form แบบขอให้ดำเนินการต่างๆ
  10. การเปลี่ยนระดับการศึกษา ดาวน์โหลด  General Request Form แบบขอให้ดำเนินการต่างๆ
  11. การเปลี่ยนประเทศที่ศึกษา ดาวน์โหลด  General Request Form แบบขอให้ดำเนินการต่างๆ
  12. การย้ายสถานศึกษา ดาวน์โหลด General Request Form แบบขอให้ดำเนินการต่างๆ
  13. การฝึกอบรม- ดูงานหลังสำเร็จการศึกษา ดาวน์โหลด General Request Form แบบขอให้ดำเนินการต่างๆ
  14.  การพักการศึกษาชั่วคราว ดาวน์โหลด General Request Form แบบขอให้ดำเนินการต่าง ๆ
  15. การยื่นขอหนังสือรับรองประกอบการทำหนังสือเดินทาง e-passport

   Passport Renewal request: ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองประกอบการทำหนังสือเดินทาง 

เกี่ยวกับด้านการเงิน

  1. Sponsorship / Financial Guarantee Letter แบบขอหนังสือรับรองการเงิน.DOC หรือ แบบขอหนังสือรับรองการเงิน.PDF
  2. แบบคำร้องขอเบิกค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลด ฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่าย.DOC หรือ แบบขอเบิกค่าใช้จ่าย.PDF
  3. Overseas Health Cover Rules OSHC Rules 

การรายงานตัวหลังสำเร็จการศึกษา​

* Please provide proper signature for each form *

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content