Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานนักเรียนทุนรัฐบาล 1 (นทร.1)

 • ดูแลและจัดการการศึกษา รวมทั้ง ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามผลการศึกษาของนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนอื่น ๆ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบการศึกษาในต่างประเทศแก่นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล นักเรียนทุนอื่น ๆ
 • ทุนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน นทร. 1 ประกอบด้วย
  • ทุนเล่าเรียนหลวง
  • ทุนเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  • ทุน ก.พ. ได้แก่
   • ทุนบุคคลทั่วไป
   • ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษา
   • ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS)

   • ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา / ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุน U โดดเด่น)
  • ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (University of Chinese Academy of Sciences – UCAS) (ทุน UCAS)
  • ทุนกระทรวงการต่างประเทศ (ทุน ก.ต.)
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content