Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานนักเรียนทุนรัฐบาล 2 (นทร.2)

ภารกิจ

 • ดูแลและจัดการการศึกษา รวมทั้ง ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามผลการศึกษาของนักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนอื่น ๆ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบการศึกษาในต่างประเทศให้แก่นักเรียนทุนของรัฐบาล นักเรียนทุนอื่น ๆ
 • ทุนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน นทร. 2 ประกอบด้วย
  • ทุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน อว.)
   • ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา
   • ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content