Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ สลธ.

สำนักงานเลขาธิการ (สลธ.)

ที่ตั้ง

อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 2,3,4

อาคาร 3 ชั้น 2

หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น 2

โทรศัพท์

0 2547 1001

เรื่องที่ต้องการติดต่อ

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

ที่ตั้ง

อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 3

 • ฝ่ายสรรหาและประเมิน

โทรศัพท์
0 2547 1000 ต่อ 6322, 6325, 6333

 • ฝ่ายสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

โทรศัพท์
0 2547 1000 ต่อ 6338, 6339, 6329, 6336, 6322

 • ฝ่ายพัฒนาและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์
0 2547 1000 ต่อ 6320, 6312, 6322, 6315, 6330

 • ฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน

โทรศัพท์
0 2547 1000 ต่อ 6328, 6313, 6321, 6316, 6320

 • ฝ่ายแผน วินัย และการจ้างงานประเภทอื่น

โทรศัพท์
0 2547 1000 ต่อ 6317

 • บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์
0 2547 1000 ต่อ 6305, 6310, 6304, 6302, 6303

กลุ่มงานคลัง

ที่ตั้ง
อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 2

 • ฝ่ายการเงินและบัญชีนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนอื่น และทุนส่วนตัว

โทรศัพท์

0 2547 1000 ต่อ 6219, 6232, 6212, 6208, 6215, 6218, 6217, 6213

 • ฝ่ายการเงินและบัญชีสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ

โทรศัพท์
0 2547 1000 ต่อ 6248, 6221, 6225

 • ฝ่ายบัญชีสหกรณ์

โทรศัพท์

0 2547 1000 ต่อ 6233

 • ฝ่ายบัญชี

โทรศัพท์

0 2547 1000 ต่อ 6245

 • ฝ่ายการเงิน

โทรศัพท์

0 2547 1000 ต่อ 6224, 6241, 6250

 • งานงบประมาณ

โทรศัพท์

0 2547 1000 ต่อ 6207, 6204, 6206

 • บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์

0 2547 1000 ต่อ 6202, 6203

กลุ่มงานสารบรรณ

ที่ตั้ง
อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 2

 • รับ-ส่งเอกสารภายใน และหน่วยงานภายนอก

โทรศัพท์

0 2547 1000 ต่อ 6265, 6260, 6267, 6264

 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

โทรศัพท์
0 2547 1000 ต่อ 6265, 6260, 6267, 6265

กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน

ที่ตั้ง
อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 2

 • งานจัดซื้อจัดจ้าง

โทรศัพท์
0 2547 1000 ต่อ 6277, 6276, 6273

 • งานครุภัณฑ์และยานพาหนะ

โทรศัพท์
0 2547 1000 ต่อ 6293

กลุ่มบริการการฝึกอบรม

ที่ตั้ง
อาคาร 3 ชั้น 2

 • บริการโสตทัศนูปกรณ์

โทรศัพท์
0 2547 1000 ต่อ 1137, 1140

 • งานออกแบบผลิตสื่อ

โทรศัพท์
0 2547 1000 ต่อ 1137, 1141

กลุ่มห้องสมุด

ที่ตั้ง
อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 3

 • หนังสือและ E-book

โทรศัพท์

0 2547 1000 ต่อ 6350

กลุ่มโรงพิมพ์

ที่ตั้ง

หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น 2

 • ด้านการพิมพ์เอกสาร ออกแบบปก จัดทำเล่มหนังสือ พิมพ์เอกสารสี ขาวดำ

โทรศัพท์

0 2547 1000 ต่อ 1286

 • งานสารบรรณ งานเอกสาร

โทรศัพท์

0 2547 1000 ต่อ 1286

กลุ่มแผนงาน

ที่ตั้ง
อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 4

 • การติดตามและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการ/จัดทำคำของบประมาณ/ตัวชี้วัดฯ/รายงานข้อมูลต่าง ๆ 

โทรศัพท์

0 2547 1000 ต่อ 6441,6406, 6402

 • บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์
0 2547 1000 ต่อ 6407

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ที่ตั้ง
อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 3

 • งานวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์

0 2547 1000 ต่อ 6319

 • งานสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์

0 2547 1000 ต่อ 6315, 6312, 6340, 6337

 • บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์

0 2547 1000 ต่อ 6311

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content